مقاله و خلاصه کتاب

مطالب مهم کتاب های آموزشی مرجع و مقاله هایی  برای دروس مدیریت و فناوری اطلاعات به صورت خلاصه و دسته بندی شده